urzad logo

Z końcem roku w Biskupcu zakończy się realizacja projektu „E-usługi dla BiskUPca”.

Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi 3 – Cyfrowy region, Działanie 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Całkowity koszt to ponad 970 tysięcy zł, a dofinansowanie wyniosło ponad 700 tysięcy zł.
To ważny z punktu widzenia Mieszkańca projekt, który ma ułatwić usprawnić i przyśpieszyć sposób spraw urzędowych, poprawić jakość i dostępność danych, a także zwiększyć bezpieczeństwo zasobów sektora publicznego w Gminie Biskupiec. Projekt umożliwi także załatwianie spraw drogą elektroniczną co przełoży się na podniesienie poziomu obsługi klientów. Wszystko to dzięki dostosowaniu Urzędu Miejskiego do potrzeb technologicznych, zakupowi sprzętu komputerowego wraz z serwerem, co znacznie podniesie standardu wyposażenia informatycznego urzędu i utworzeniu systemu informacji przestrzennej (SIP). W systemie tym znajdą się mi.in. zdigitalizowane dane planistyczne, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Możliwe będzie wyszukiwanie działek ewidencyjnych wraz z automatycznym odczytywaniem kompletnych informacji o zagospodarowaniu przestrzennym działki. System obejmie dane dotyczące ewidencji ludności, gospodarki odpadami komunalnymi, ewidencji zabytków, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, sieci uzbrojenia terenu, także archiwalne dane. Projekt obejmuje także szkolenia dla pracowników z zakresu związanego z korzystaniem z zaplanowanych do wdrożenia e-usług.
„E-usługi dla BiskUPca” kierowane są do szerokiego grona odbiorców, w tym obywateli, turystów, inwestorów, przedsiębiorstw: projektowych, budowlanych, rynku nieruchomości, geodezyjnych, dzierżawców, właścicieli nieruchomości.

 

EFRR poziom polskie kolor