100 szpital biskupiec 6

Gmina Biskupiec otrzyma dofinansowanie na zagospodarowanie terenów zielonych w okolicy szpitala powiatowego.

Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu kolejnych projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Projekt Gminy Biskupiec „ Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II)” zakłada zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy ul. Armii Krajowej. Całkowita kwota projektu wynosi 2 352 000 zł, a dofinansowanie ze środków unii 1 999 200 zł.
W ramach zadania wykonane zostaną:
- ciągi pieszo-jezdne wraz z miejscami postojowymi (zamontowanie stojaków rowerowych i wykonanie chodników),
- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową,
- siłownia plenerowa,
- elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stoły do ping-ponga, stoły do gry w szachy i chińczyka, oświetlenie, odwodnienie, monitoring),
- nasadzenia zieleni (utworzenie 4 stref roślinnych gdzie zamontowane zostaną tablice informacyjne),
- ok. 150 miejsc postojowych.
W ramach projektu zidentyfikowano następujące cele:
Cel 1: Poprawa jakości przestrzeni publicznej na terenie Biskupca po roku 2020,
Cel 2: Wzmocnienie identyfikacji mieszkańców i budowania trwałego poczucia tożsamości i więzi mieszkańców z historyczną zabudową miejską Biskupca po roku 2020.