euslugi logo
Gmina Biskupiec pozyskała ponad 700 tys. zł dofinansowania na wdrażanie i rozwój usług elektronicznych.

30 listopada w olsztyńskim Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji odbyło się podpisywanie 49 umów z beneficjentami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Umowy dotyczyły projektów z zakresu: cyfrowy region, efektywność energetyczna, infrastruktura transportowa, kultura i dziedzictwo, rewitalizacja oraz kadry dla gospodarki. Łączna wartość dofinansowania, do którego zobowiązał się w podpisanych umowach zarząd województwa, to 200 mln złotych.
Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski i skarbnik gminy Elżbieta Kaczmarczyk podpisali umowę na projekt „E-usługi dla BiskUPca”, którego całkowity koszt to ponad 970 tys zł, a dofinansowany zostanie na ponad 700 tys zł. Dzięki temu stworzony będzie system informacji przestrzennej obejmujący m.in. zdigitalizowane dane planistyczne, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Możliwe będzie wyszukiwanie działek ewidencyjnych wraz z automatycznym odczytywaniem kompletnych informacji o zagospodarowaniu przestrzennym działki. System obejmie dane dotyczące ewidencji ludności, gospodarki odpadami komunalnymi, ewidencji zabytków, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, sieci uzbrojenia terenu, także archiwalne dane. Budynek Urzędu Miejskiego zyska nową serwerownię i siec teleinformatyczną. E-usługi będą kierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym obywateli, turystów, inwestorów, przedsiębiorstw: projektowych, budowlanych, rynku nieruchomości, geodezyjnych, dzierżawców, właścicieli nieruchomości.
- Cieszę się z tego dofinansowania, bo oprócz „twardych” inwestycji – w drogi, budynki, nasza gmina potrzebuje nowoczesnych rozwiązań na miarę pojawiania się nowych technologii – mówił po podpisaniu umowy Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca.
Umowa została podpisana w ramach Osi 3 – Cyfrowy region, Działanie 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

EFRR poziom polskie kolor

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://archiwum.biskupiec.pl/aktualnosci/1428-e-uslugi-z-dofinansowaniem#sigProId6e8cf55b60