plac logo

Plac apelowy w byłej jednostce oraz okolice jeziora Kraks Mały już teraz pokazują swoje przyszłe rekreacyjne możliwości.

W całym mieście trwają widoczne prace nad realizacją zadania „Budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z infrastrukturą.” Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014–2020.
Przedmiotem zadania jest budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z infrastrukturą w ramach dwóch projektów:
1. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca”. W ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich.
Całkowity koszt projektu wynosi ponad 11 mln zł, a dofinansowanie ponad 10 mln zł.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- utworzenie ciągów pieszo – jezdnych.
W wyniku realizacji zadania utworzone ciągi pieszo – jezdne będą umożliwiały bezpośrednią komunikację tanim środkiem transportu (tj. deskorolka, rolki, rower ect.) pomiędzy zrewitalizowanymi obszarami. Utworzona infrastruktura będzie stanowiła również bazę rekreacyjną dla miłośników jazdy na rolkach, deskorolkach, nordic walkingu, jazdy na rowerze, joggingu czy spacerów.
2. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy”.
W ramach działania 6.2 – Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 – Efektywne wykorzystanie zasobów.
Całkowity koszt projektu wynosi ponad 1,4 mln zł, a dofinansowanie to ponad 1,2 mln zł.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- utworzenie ścieżki dydaktycznej wokół jeziora,
- montaż elementów małej architektury.
W wyniku realizacji zadania zostanie stworzona baza do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz nowe możliwości wypoczynku i rekreacji. Zagospodarowanie terenu będzie zachęcało mieszkańców do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
Zakładane efekty przedsięwzięcia to zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności zdegradowanym obszarom w wyniku planowanych do realizacji działań mających na celu rewitalizację terenu miasta Biskupiec.
Rewitalizacja Biskupca wpłynie korzystnie na poprawę jakości życia na obszarach zmarginalizowanych miasta, co pozwoli na realizację dalszych działań zgodnych z głównymi ideami stowarzyszenia miast.

EFRR poziom polskie kolor

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://archiwum.biskupiec.pl/aktualnosci/2025-przybywa-miejsc-do-rekreacji#sigProIdfc20bd894c